Skelbimai – Spalis 2017 m.

 

Spalio mėnuo – Rožinio mėnuo. Rožinis bus kalbamas kiekvieną sekmadienį  9.30 val.

Spalio 1 d. 9.30 val. kalbamas rožinis. 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, žvakučių aukotojų intencijomis ir už mūsų kraštietę Adelę Dirsytę.

Spalio 1 d. – Paberžės bažnyčioje 12 val. Dalia Vengrytė supažindins su Gongų muzika.

Spalio 2 d. – minime Angelų sargų dieną.  10 val. šv. Mišiose melsimės už visus policijoje dirbančius ir jų šeimų narius.

Spalio 4 d. – 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už šeimas šv. Juozapo garbei.

Spalio 6 d. – baigiama penktadieninė Švč. sakramento adoracija.

Spalio 8 d.9.30 val. kalbamas rožinis. 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, pastoracinę tarybą, tikybos mokytojus, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis. Po šv. Mišių prašome pasilikti tuos, kurie norėtų dalyvauti Šv. Rašto skaitymo būrelyje.

Spalio 14 d. – 16 val. šv. Mišiose giedos Vilniaus dailės muziejaus moterų ansamblis „EGLĖ“ .Po  šv. Mišių, kviečiame paklausyti Leokadijos Mockienės ir grupės „ARTI“ autorinių giesmių koncerto.

Spalio 15 d. –  9.30 val. bus kalbamas rožinis.  12 val. šv. Mišiose melsimės už parapiją, parapijos ir bažnyčios darbuotojus, jaunimo ir šeimos centrų darbuotojus, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Spalio 17 d. – 17.30 kviečiamas pastoracinės tarybos susirinkimas.

Spalio 22 d. – 9.30 val. bus kalbamas rožinis. 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už parapiją ir žvakučių aukotojų intencijomis. Visų šv. Mišių rinkliava bus skiriama misijoms remti. Ačiū visiems aukojantiems.

 

Nuoširdžiai dėkojame tikintiesiems, kurie iki šiol rėmė ir remia mūsų bažnyčią.  

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Kas galite, kviečiami paremti savo auka seminarijos auklėtinius. Aukas prašome atnešti į zakristiją arba parapijos raštinę, nes yra vedama parapijos geradarių knyga.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.